Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška Obce Měník č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Měník

 

27.3.2017

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad 30. 12. 06

Obecně závazná vyhláška obce Měník č. 3/ 2006 ze dne 14.12.2006 o místních poplatcích

30. 12. 06

Vyhláška č. 1/2003 o ochraně veřejného pořádku, o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a ochraně životního prostředí v obci Měník

29. 09. 03

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty